Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Αγορά αυτοκινήτου από πολύτεκνους

Ν. 3583/2007 - ΦΕΚ Α' 142/28.06.2007 - Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις… άρθρο 2 παρ. 11
11. Στο άρθρο 36 του ν.1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 ΑΆ), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.»

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

σύνδεσμοι

http://www.polyteknoi.eu/.... ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
http://www.aspe.gr ....ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
http://www.polyteknoi.gr..... τόπος ενημέρωσης, συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων των πολυτέκνων (3 παιδιά και άνω) της χώρας.
http://www.epa.org.gr/ ....Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών Η Ε.Π.Α. ιδρύθηκε το 1956 με σκοπό την μελέτη, προώθηση και επίλυση των διαφόρων θεμάτων των πολυτέκνων, την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας και την αφύπνιση των αρμοδίων για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.
http://www.theophilos.gr/home.html......Ο "Θεόφιλος" είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο σκοπό του τη συνεχή στήριξη και ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών που κατοικούν σε νησιωτικές, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.
www.eopa.gr.....εθνική οργάνωση πολυτέκνων αθηνών

Εθνικός Ελληνικός σύλλογος υπερπολυτέκνων με έξι και περισσότερα τέκνα .

Επειδή λύπει απο την πατρίδα μας ένας τέτοιος σύλλογος , σκέφτηκα να τον δημιουργήσω.