Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Αγορά αυτοκινήτου από πολύτεκνους

Ν. 3583/2007 - ΦΕΚ Α' 142/28.06.2007 - Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις… άρθρο 2 παρ. 11
11. Στο άρθρο 36 του ν.1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 ΑΆ), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου